• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Owl

Owl file
IDENTIFIER

SAM-I11072024-P0158-012058

TITLE

English

Owl

Russian

Сова

Kyrgyz

үкү

DESCRIPTION

English

The owl is a species of bird. It looks like birds of prey, 41 x 31 cm long. The head and eyes are large, the beak is short, like a noose. She flies silently, the female is larger than the male. It prefers to be in the dark, catching prey by the sound of its prey. He grabs food with his strong leg, kills it with his nails. It nests in rock crevices or other large birds. Small owls lay 7-8 eggs, Large owls lay 1-2 eggs and incubate them, which are kept together by a male and a female.

Russian

Сова – вид птиц. Похож на хищных птиц, длина 41 х 31 см. Шерсть мягкая, густая, коричневого цвета. Голова и глаза большие, клюв короткий, как петля. Летает она бесшумно, самка крупнее самца. Он предпочитает находиться в темноте, ловит добычу по звуку своей добычи. Он хватает еду сильной ногой, убивает ее ногтями. Гнездится в расщелинах скал или у других крупных птиц. Мелкие совы откладывают 7-8 яиц, Крупные совы откладывают 1-2 яйца и высиживают их, которые содержатся вместе самцом и самкой.

Kyrgyz

Үкү – куш түркүмү, жырткыч куштарга окшош, узундугу 41 х 31см Жүнү жумшак, калың, түсү күрөң ала. Башы жана көзү чоң, тумшугу кыска, илмек сыяктуу. Үн чыгарбай учат, ургаачысы эркегинен чоң. Күндүзгүгө караганда караңгыда жакшы көрөт, жемин добушунан угуп кармайт. Азыгын күчтүү буту менен кармап, тырмагы менен өлтүрүп жейт. Уясын таш жаракаларына же болбосо башка ири куштардын уясына уялайт. Ургаачы майда үкүлөр 7-8 жумуртка тууйт, ири үкүлөр 1-2 жумуртка тууп, басып чыгарат, аларды эркеги менен ургаачысы экөөлөп багат.

THEME

Natural History

TEMPORAL

XX кылым

CURRENT LOCATION

"Сулайман-Тоо" УТАМК, көргөзмө залы

OBJECT SIZE

бийиктиги-41 см; узундугу - 31 см

OBJECT MATERIAL

жаныбар

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

COVERAGE

жаныбар

CREATOR

Кыргызстан. г.Ош Материалды чогултган Исманов Д.

PUBLISHER

Сулайман-Тоо УТАМК

PROVIDING INSTITUTION

Sulaiman-Too NH&A Museum

LATITUDE

40.5302386308547

LONGITUDE

72.79329586877188

COLLECTION NAME

Жаратылыш

SOURCE

Сулайман-Тоо УТАМК

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

"Сулайман-Тоо" УТАМК

CREATED TIME

2024-07-11T05:14:40

UPDATED TIME

2024-07-11T05:17:13