• English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Icelandic spar

Icelandic spar  file
IDENTIFIER

SAM-I11072024-P0158-012062

TITLE

English

Icelandic spar

Russian

Исланский шпат

Kyrgyz

Исландия шпаты

DESCRIPTION

English

Icelandic spar crystal is a "sunstone". transparent mineral, transparent crystal visible double image. Icelandic spar is a high quality coarse-crystalline mineral, a common mineral, calcareous spar, natural calcium carbonate. Icelandic spar has entered the mineralogical composition, the transparent crystal of Icelandic spar has different shades, blue, pink and yellow, and is used in the optical industry.

Russian

Кристалл исландский шпат является «солнечным камнем . прозрачного минерала, прозрачный кристалл видно двойное изображение. Исландский шпат высокого качества крупнокристаллическая, распространённого минерала, известкового шпата, природного карбоната кальция. Исландский шпат вошло в минералогическую состав, прозрачный кристалл исландского шпата имеют разный оттенок, голубой, розовый и желтый, используется в оптической промышленности.

Kyrgyz

Исландиялык шпаты кристалл — "күн ташы". ачык минералдык, ачык кристалл көрүнгөн кош сүрөт. Исландия шпарты жогорку сапаттагы кенч-кристалл минерал болуп саналат, жалпы минералдык, табигый кальций карбонаты. Исландия шпарты минералисттик курамына кирди, Исландия шпаты ачык кристалл ар кандай көлөкөлөр бар, көк, кызгыл жана сары түстүү, оптикалык өнөр жайда колдонулат.

THEME

Natural History

TEMPORAL

XX кылым

CURRENT LOCATION

"Сулайман-Тоо" УТАМК, сактоо бөлмөсү.

OBJECT SIZE

Бийиктиги -4,2 см; узундугу-2 см

OBJECT MATERIAL

Таш

DIGITAL DATA TYPE

Image

FILE EXTENSION

jpg

COVERAGE

Таш

CREATOR

Кыргызстан. г.Ош Материалды чогултган Владимир Токоев геолог.

PUBLISHER

Сулайман-Тоо УТАМК

PROVIDING INSTITUTION

Sulaiman-Too NH&A Museum

LATITUDE

40.5302386308547

LONGITUDE

72.79329586877188

COLLECTION NAME

Жаратылыш

SOURCE

Сулайман-Тоо УТАМК

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

RIGHTS

"Сулайман-Тоо" УТАМК

CREATED TIME

2024-07-11T06:09:07

UPDATED TIME

2024-07-11T06:09:07