Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

Language

  • English

  • Русский

  • Кыргызча

×

Сарт аке (1780-1865)Сарт аке Доскулу уулу- Азыркы Нарын шаарынын аэропорту тарапта жарык дүйнѳгѳ келген деген маалымат бар. Ѳмүрү Ысык-Кѳлдүн чыгышында ѳткѳн. Жайлоосу Каркыра болгон. Сарт акенин сѳѳгү коюлган жер мазарга айланган.Карапайым калктан, бейбечаралардан тартып эл башчыларына чейин тең санаган, кең пейил, нарк нускалуу, терең ойчул акылман адам экенине эл ичинде “акыл ээси” аталып келген. Санжырада Сартбай (өз аты) 11 жашына чейин Нарын боюнда өсөт. Жалгыз ойноп кетип, канаттууларга алаксып суунун шарына кызыгып кулак төшөп, түркүн кубулуп күнгүрөнгөн добушуна берилип суу бойлоп ойноп жүргөн жеринен таап келишчү экен. Көлгө келип 17 жашында Бирназар бийге жасоол, кийин Боронбайга кеңешчи болгон.

IDENTIFIER

NOM-S11012024-P0126-000183

THEME

[Ethnography, Natural History]

RIGHTS STATEMENT

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

CREATOR

P0126

CREATED TIME

2024-01-11T04:22:28

REGION

Issyk-Kul Region > Issyk-Kul district

LATITUDE

42.76517209299121

LONGITUDE

76.98244440033724